http://www.alinaorlicka.witryna.info/

 

Alina Orlicka

Definicja Piękna: Piękno kształtem jest Miłości.

Definition of Beauty: Beauty is the shape of Love

Tak określił Piękno poeta C. K. Norwid.

Według mnie - Piękno to nie tylko piękna buzia. Piękno to piękne serce i dusza.

Beauty is not only beautiful face. Beauty is the beautiful heart and soul.


ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of Beauty

 

Czym jest Piękno? Jak zdefiniować Piękno?

Zadanie łatwe czy trudne, konieczne czy zbyteczne?
Przywołując słowa romantycznego poety, Cypriana Kamila Norwida - Piękno jest kształtem Miłości.
W religiach różnych kultur – utożsamiane jest z istotą Boga.
Cała ludzkość od zarania dziejów upatruje Piękno w Naturze.

Piękno definiowane jest jako ideał w kategoriach: wartości ducha, emocjonalności
i materialności / cielesności bytu.
Kategorie te silnie związane są z pojęciami Dobra, Prawdy i Estetyki.
Są przy tym selekcjonowane w kryterium obiektywności i subiektywności
odbioru intelektualno-emocjonalno-zmysłowego.
Piękno, jako ideał - domaga się zatem utożsamiania go z Harmonią: Proporcji, Kolorystyki, Faktury, Kształtu, Brzmienia (dźwięku), Walorów Ruchu (statyki i dynamiki).


ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of BeautyBeleco - kio ĝi estas? Difino de Beleco.

Kio estas Beleco? Kiel difini Belecon? La tasko facila aŭ malfacila, nepra aŭ vana? Ni alvokigu la vortojn de la romantika poeto Cipriano Kamilo Norwid - Beleco estas la figuro de Amo.
En religioj de diversaj kulturoj - ĝi estas identigata kun la esenco de Dio.
Tuta homaro ek de la komenco de historio vidigas Belecon en Naturo.

La Beleco dofinigata estas kiel la idealo en kategorioj de valoroj de spirito, emocieco kaj materieco / korpeco de estaĵo..
Ĉi kategorioj estas forte ligitaj kun la nocioj de Bono, Vero kaj Estetiko.
Ili estas samtempe selektataj en la kriterio de objektiveco kaj subjektiveco de la akcepto intelektuala - emocia - voluptema. Beleco, kiel la idealo - postulas do identigadi ĝin kun Harmonio, Valoroj kaj Movo ( statiko kaj dinamiko ).
Ĉiu el Vi estas edukita kaj ĉiu posedas la specialoiĝon en iu fako kaj laboras profesie. Por unuj arto estas la profesio, por la aliaj ĝi estas nur la pasio. Ni volas ekkoni unu la alian.
Estu bonvena kaj bonvola, mi petas, dividi Viajn opiniojn pri la esenco de BELECO kun ni kaj kun aliaj.


ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of BeautyКрасота? Что это такое?

Определение понятия Красота.
Что такое Красота? Как определить Красоту? Задача это легкая, сложная или лишняя?
Призывая слова великого романтического польского поэта Циприана Камиля НОРВИДА - Красота это вид Любви.
В религиях разных культур - Красота льлждествляется с сущностью Бога.
Всё человечество с начала истории видит Красоту в Природе.
Красоту определяют как идеал в качестве достоинства души эмрционалтности и вещественности телесности быта.
Категории эти сильно связаны с понятием Добра, Правды и Эстнтики. Они при этом разделяются по объективности и субъективностиинтеллектуально- эмоционально- сьадострастного отбора. Красота как идеал - требует затем отождествления с Гармонией, Пропорциональностью, Набором цветов, Фактурой, Образом, Звоном ( Звуком ), Стоимостью Движения ( статики и динамики ).

С польского на русский язык перевёл - Станислав Сьмигельски


ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of Beauty Kanony Piękna:  Piękno Uczuć

Każdy człowiek zapytany, czy chciałby być kochany - odpowie bez namysłu, że tak!
I tu nie zastanawia się ani przez chwilę.Chce być kochany przez wszystkich!

Każdy człowiek zapytany, czy chciałby kochać - odpowie, że... raczej tak.
Ale tu zaczyna zastanawiać się i wizualizować obraz tego kogoś, kogo miałby obdarzyć swoim uczuciem. Stawia wymagania, warunki.
Zastanawia się czy warto okazywać komuś uczucie, w obawie zranienia, odepchnięcia, zdrady, czyli - braku wzajemności.

A przecież... najpiękniejszy obraz Miłości to ten, który potrafimy namalować w samych sobie.
Dlatego:
Kimkolwiek jesteś mój Przyjacielu - pozdrawiam Cię!...
Gdziekolwiek jesteś mój Przyjacielu - witam Cię!...
Cokolwiek robisz mój Przyjacielu - podziwiam Cię!..
Cokolwiek czujesz mój Przyjacielu - przytulam Cię!...

 

ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of BeautyKanony Piękna: zwierzęta


Fauna, podobnie jak flora – posiada swoje kanony Piękna.
Zwierzętom przypisuje się przy tym nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także specyfikę ich charakteru, który jakże często na zasadzie analogii przypisuje się zachowaniom ludzkim- stad liczne porównania człowieka do zwierząt...
Dostojeństwo monarsze symbolizują różne gatunki zwierząt: ptaki, ssaki, ryby czy owady.

Ptaki:
Z ptactwa wyróżnia się urodziwy paw, który pyszni się swoim ogonem, choć jednocześnie jest krzykliwym stworzeniem. Orzeł jest symbolem potęgi, niezależności i swobody, stąd stanowi godło państwowe wielu krajów: czarny orzeł - Niemiec, biały – Polski. Podobnie zaszczytne miejsce zajmuje kondor..
Łabędziowi, który ze względu na swoje piękno stanowi ozdobę iście królewską ogrodów pałacowych i parków przypisuje się dostojeństwo, szlachetność, doskonałość, wdzięk i wierność. To w postaci łabędzia Zeus posiadł Ledę, Apollo przyswoił sobie łabędzia jako swój atrybut.
Poeci pisali o „łabędzim śpiewie”, które utrwalił w swoim „ Requiem” W. A. Mozart, zaś kompozytorzy tacy jak Kamil Saint-Saens -suitę, czy Piotr Czajowski balet - „ Jezioro łabędzie”.
Sowa uznawana jest za symbol mądrości, który chętnie za swój symbol przyjmuje szkolnictwo, księgarstwo i rycerskie stowarzyszenie niemieckie Schlaraffia, które przyswoiło łacińskie hasło ”In arte voluptas” („ w sztuce pociecha”).
Czarnobiałe upierzenie ma kilka ptaków, lecz jakże różnych pod względem wielkości i cech: sroce przypisuje się spryt i charakter złodziejaszka, pingwinowi – wytrzymałość, symbol partnerstwa i ojcostwa, jaskółce – serdeczność i rodzinność.
Szczególe miejsce wśród ptaków zajmuje gołąb, który jeszcze za czasów biblijnych stał się zwiastunem łaski niebios po potopie, potem utrwalony ręką Pablo Picasso stał się symbolem światowego pokoju.

ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of BeautyKanony Piękna: Pory roku - The canons of Beauty: Seasons

"Wiosna"

Wiosna...
Czuję w sercu Radość. 
Czuję w sercu Szczęście. 
Czuję w sercu Błogość. 
Czuję w sercu Miłość.
Czuję w sercu Wdzięczność -
że mam serce i to czuję."The Spring"

The Spring... 
I feel the Joy in my heart.
I feel the Luck in my heart.
I feel the Bliss in my heart. 
I feel the Love in my heart.
I feel the Gratitude in my heart -
that I have the heart and I feel.

21st March - the first day of the Spring

 

,,Printemps"


Printemps...
je me sens au cœur de joie.
je me sens au cœur de bonheur
je me sens au cœur de bonheur
je me sens au cœur de l'amour
je me sens au cœur de la gratitude...
J'ai un coeur et le sens

,,Le Printemps"

Le Printemps.
Je sens la joie dans mon cœur.
Je me sens la chance dans mon cœur.
Je ressens le bonheur dans mon cœur.
Je sens l'amour dans mon cœur
Je sens la reconnaissance dans mon cœur -
que j'ai le coeur et je me sens.

M.R.: Beautiful my friend, a beautiful poetic hymn to the arrival of spring.
Let me traduir your beautiful poem I translated it  into French.

21 Mars - le premier jour du printemps

 

ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of BeautyKanony Piękna: Natura: Roślinność.

The canons of Beauty: Nature: wegetation

Dla jednych kanonem Piękna jest błękit nieba, dla innych gwiazdozbiory, dla innych, krajobraz i roślinność oraz świat zwierząt.                                                                                                                                                                              Kanony Piękna Natury posiadają symbole - najczęściej roślinne.

Z Kanonami Natury wiąże się niewątpliwie kolor, kształt i faktura.
Symbolem Piękna Natury jest siedmiobarwna Tęcza i czerwień róży.

Ale każdy kraj lokalnie uznaje co innego za symbol Piękna.
Róża jest wpisana w herb Wielkiej. Brytanii, obok Ostu – reprezentującego Szkocję, koniczyny reprezentującej Irlandię Północną, zaś żonkila lub pora – Walię.
Roślinnym symbolem Piękna w Japonii jest kwiat wiśni oraz piwonie.

Z kanonami Piękna i symboliką związany jest także kult Natury, a w tym szczególnie roślinności - w obrzędowości wierzeniowej religijnej oraz obyczajowej.

Kult roślin i drzew jest w Indiach związany jest z bóstwami i ceremoniałami religijnymi ku ich czci. 
Niebieski lotos jest symbolem Piękna, związanym z Buddą, bazylia, paczula i bambus - z Kriszną, bieluń - z Sziwą, jaśmin, sandałowiec i kurkuma oraz palone obrzędowo konopie indyjskie, święte liście fikusa są związane z czczeniem wszystkich indyjskich bóstw, kwiat durgi ( clitoria dernatea bot. ), uznany za symbol piękna intymnej kobiecości – z boginią Durgi.
W Indiach czczone są także drzewa, a wśród nich drzewa bambusowe, figowiec, cyton uważany za symbol Universum, kadamba uważana za symbol drzewa miłości, cedr himalajski ( deva – dara) za symbol świętego drzewa., podobnie jak palma kokosowa czy granatowiec, zaś za drzewa ofiarne - bananowic, mango czy chlebowiec, a czapetka kuminowa uznawana jest za pokarm bogów.

W czasach antycznej Grecji liście akantu stały się motywem ornamentyki kapitelu kolumny korynckiej, zaś liście wawrzynu (lauru) uwite w wieńce stanowiły symbol chwały i zwycięstwa w czasach tak greckich jak i rzymskich.
Gałązkę oliwną, która była znakiem pokoju, chętnie adoptowało chrześcijaństwo.

Rośliny w tradycji biblijnej i chrześcijańskiej posiadają tak świeckie jak i i religijne symbole.
Jabłko stało się symbolem rajskiego pokuszenia, zaś jabłoń – jednym z biblijnych drzew wiadomości złego i dobrego oraz symbolem wieczności.
Drzewo figowe i liść figi okrywał ciała Adama i Ewy po ich wygnaniu z raju.
Cedr i cedrowe lasy Libanu uznawane są za królestwo boskie.
Cis symbolizował nieśmiertelność, a cierń – cierpienie, Golgotę Chrystusa,
Kłos i winna latorośl są symbolami Eucharystii. Symbolem Kościoła i jego atrybutem 
w postaci różańca stała się także róża ( którą to symbolikę przejął zakon Różokrzyżowców) oraz biała lilia, jako symbol niewinności.

 

ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of Beauty♥ Kanony Piękna: Mężczyzna -The Canons of Beauty: Man

The International Men's Day - 10.III and 19.XI


Znamy doskonale kanony Piękna ukazywane rękami mistrzów antycznych czasów greckich, gdy bogowie, bóstwa i herosi posiadali wyidealizowane oblicza ludzkie.
Przyczynił się do tego niewatpliwie Poliklet, który opracował wzorzec kanonu proporcji ciała ludzkiego.

Artyści starożytnej Grecji pozostawili przyszłym epokom dzieła utrwalone w kamieniu
i marmurze, które stanowią niezaprzeczalne Piękno: urody, symetrii ciała, męskości 
i dostojeństwa. Takimi są rzeźby przedstawiające bogów: majestatycznego Zeusa, pięknego Apolla, Merkurego, potężnego w swej namiętnej naturze Posejdona, 
( dla kontrastu bóg miłości, Eros, był przedstawiany jako uskrzydlone dziecko, czasem młodzieniec w wiekach późniejszych, a nie mężczyzna!...), muskularnego Aresa, młodzieńczego Hermesa czy jakże pięknego, choć kulawego Hefastosa...

Piękno odzwierciedlali także herosi, wśród których wystarczy wymienić Heraklesa, Achillesa, Hectora czy nadobnego Parysa...
Z eksponowaniem Piękna ciala mężczyzny wiązał się się kult ciała, którego najwymowniejszym wyrazem stały się Igrzyska Olimpijskie... 

Greckie kanony Piękna przyswoili Rzymianie, choć uzewnętrzniali to w nie tak doskonałej formie jak Grecy, natomiast absolutnym powrotem do ideałów czasów starożytnej Grecji stały się czasy Renesansu, jak sama nazwa wskazuje czasy Odrodzenia, humanizmu, czyli powrotu do źródeł...
Leonardo da Vinci czy szczególnie Michał Anioł Buonarotti lubowali się 
w podkreślaniu Piękna męskiego ciała...

A dziś, choć ideały Starożytnych są nam bliskie, czyż nie piękne jest to, co Wy, moi drodzy Artyści z Ipernity – ukazujecie jako Piękno ciała ludzkiego w swoich fotografiach?

Niestety nie posiadam albumu mojej babci z fotografiami Mister Europa czy Mister Universum... lecz pragnę ukazać Piękno w Was samych, Mężczyźni - Drodzy moi Przyjaciele z Ipernity!... 
Jesteście dla mnie Piękni zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, poprzez Piękno, które ukazujecie i które można podziwiać w Waszych wspaniałych pracach!...

 

ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of BeautyKanony Piękna: Dziecko – The canons of Beauty: Child


W kanonach Piękna Dziecko ukazywane jest najpełniej poprzez postać Erosa, czyli małego, nagiego, uskrzydlonego boga o radosnej twarzy i atrybucie w postaci łuku i strzał. Jest personifikacją Uczuć, jako synonim niewinności, świeżości i dziecięcej ufności i ciągle odnawiającej się siły witalnej Natury...
Ten grecki ideał Piękna przyswoili najpierw Rzymianie nadając mu imię Amora, a okres Baroku dodał mu zaokrąglone kształty, bardziej rubaszne cechy i imię Kupidyn. 
Co zabawne, że ten symbol Piękna stał się najczęstszą ozdobą obiektów sakralnych w postaci małego uskrzydlonego Anioła ( identycznie przedstawiany co do wyglądu zewnętrznego, z tą różnicą, że już bez atrybutów łuku i strzał, za to często w zwielokrotnionym grupowym istnieniu) - jako Cherubin czy Cherubiny. 
Tak przedstawiane Dziecko lub Dzieci stały się w dziejach kultury symbolem Nieba, niebiańskości, archetypu boskości i toposu odradzającej się Natury..
Dziecko jako symbol niewinności jest także nieodzownym towarzyszem Madonny symbolizując Macierzyństwo. 
W postaci Dziecka ujmowano także eteryczne dobre Duszki, Elfy i Krasnoludki. Bardziej zdeformowaną, bo karłowatą formą ukazywaną w ciele dziecka są postaci starych wiekiem ludzi, które uosabiają brodate Gnomy...

Dziecko jest jakże wdzięcznym obiektem dla artystów malarzy, rzeźbiarzy, fotografików... W Polsce o Dzieciach mówi się ciepło, serdecznie: „Milusińscy”, bo to Dziecku przypisuje się pozytywne epitety: miłe, wesołe, radosne, bezbronne, niewinne, kochane...

 

ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of BeautyKanony Piękna: Kobieta - The canons of Beauty: Woman

Kanony Piękna.
Kanon, wzorzec, ideał.

Przypisywany Naturze i twórczości Człowieka w sztuce, literaturze, muzyce.
Jakże różnie na przestrzeni epok.

8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet... 
W zbiorach mojego dziadka znalazłam album z ideałami Piękna lat trzydziestych XX wieku. Kanony urody kobiecej, kobiecego Piękna.
Oto jak wyglądały ówczesne Miss różnych krajów i Miss Europy... 
Czy dziś też byłyby uznawane za piękne? 

Zapraszam do galerii fotografii z tamtych lat... do mojego albumu 
"Kanony Piękna: Kobieta - The canons of Beauty: Woman"

 

ScreenHunter 3723 Dec

This is the photo from the old original album of my grandfather. All rights reserved by Alina Orlicka.
ScreenHunter 4194 Feb
This is the photo from the old original album of my grandfather. All rights reserved by Dellartemusic ISBN 978-83-7897-637-0
ScreenHunter 3715 Dec
This is the photo from the old original album of my grandfather. All rights reserved by Alina Orlicka.

ARTYŚCI PIĘKNA-The canons of Beauty

Prawa autorskie,intelektualne i majątkowe Aliny Orlickiej  w zakresie pomysłu, tekstu i ilustracji - zastrzeżone.© Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie całości i fragmentów, przeróbek, plagiatu w celach komercyjnych i prywatnych, rozpowszechniania i publikacji  - bez jej wiedzy i zgody.©

 

Polityka prywatności: Informuję, że korzystam z tego serwisu jedynie prywatnie, to znaczy:  zamieszczam na tej witrynie tylko autobiografię ( w znaczeniu encyklopedycznym ) i swoje utwory poetyckie  - pro publico bono, zastrzegając jednak respektowanie moich praw autorskich, zakazu kopiowania i wykorzystywania tych utworów w celach komercyjnych, przetwarzania w całości lub we fragmentach, publikowania, odtwarzania i plagiatu. Informuję, że nie kontaktuję się przez formularz kontaktowy ani w inny sposób z uzytkownikami tego serwisu i tym samym nie zbieram żadnych danych osobowych odwiedzających tę stronę.